Všeobecné obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky https://revicka.sk a tvojkurz.sk, milenkyzien.sk je Tricio Literary & Holiday Company, s. r. o., Hlavná 141, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 35841851, DIČ: 2020202756, IČ DPH : SK2020202756, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka číslo: 27158/B, email: grevicka@tricio.sk

2. Predávajúcim je Tricio Literary & Holiday Company, s. r. o., Hlavná 141, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 35841851, DIČ: 2020202756, IČ DPH : SK2020202756, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka číslo: 27158/B, email: grevicka@tricio.sk

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke  https://revicka.sk a tvojkurz.sk, milenkyzien.sk je Tricio Literary & Holiday Company, s. r. o., Hlavná 141, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 35841851, DIČ: 2020202756, IČ DPH : SK2020202756, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka číslo: 27158/B, email: grevicka@tricio.sk

4. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na stránkach https://revicka.sk a tvojkurz.sk, milenkyzien.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

5. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje produkt pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

6. Tovarom alebo službou sú všetky predajné produkty zverejnené na stránke https://revicka.sk a tvojkurz.sk, milenkyzien.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.

7. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej  https://revicka.sk a tvojkurz.sk, milenkyzien.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, google messenger).

9. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

10. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky https://revicka.sk a tvojkurz.sk, milenkyzien.sk patria do skupiny informačných produktov. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Cena

1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.

2. Predávajúci je platcom DPH. V objednávkovom formulári je uvedená cena bez DPH, aj konečná cena s DPH.

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká  zmluvný vzťah, ktorý je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného produktu.

6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení produktu .

Platobné podmienky

1. Za produkty predávané prostredníctvom stránky https://revicka.sk a tvojkurz.sk, milenkyzien.sk  je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

–  internetovým bankovníctvom (internet bankingom) prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

– platba online prostredníctvom platobnej brány Stripe (Online platobnou kartou: VISA, VISA electron,
MasterCard, Maestro alebo bankovým prevodom).Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu
spoločnosti Stripe, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online
bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu
zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Stripe.

2. Zálohová platba za živé akcie je nevratná. V prípade, že sa kupujúci nemôže dostaviť na rezervovanú živú akciu, je možné nájsť si za seba náhradu, alebo individuálne dohodnúť iný termín seminára (kurzu, workshopu), v prípade, že svoju neúčasť oznámi aspoň 10 dní vopred.

3. Bonusy – Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok (podľa informácie na predajnej stránke daného produktu na https://revicka.sk a tvojkurz.sk, milenkyzien.sk/ budú zaslané po uhradení čiastky a uplynutí 14 dňovej garancie, ak nie je na predajnej stránke uvedené inak.

Dodacie podmienky

1. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.

2. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej pod priečinky (propagácie, hromadné, spam).

3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.

4. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese : grevicka@tricio.sk

Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet zmluvnej dohody .

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu zmluvnej dohody..

Garancia

1. Právo spotrebiteľa vrátiť produkt bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia produktu .

2. Za svoje produkty Tricio Literary & Holiday Company, s. r. o  ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenia zistíte, že tento produkt nie je pre Vás, vrátime Vám peniaze naspäť.

3. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu grevicka@tricio.sk  spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).

4. Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

5. Kupujúci pri uplatnení garancie s vrátením peňazí na účet je povinný vymazať získané elektronické produkty (eBook, mp3 nahrávku, video) a je trestné i akékoľvek ich šírenie ďalej.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od zakúpenia elektronického produktu, a to elektronickou formou na e-mail grevicka@tricio.sk  s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu.

2. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene produktu poníženou o výdavky spojené s prijatím platby cez platobnú bránu a teda uhradené tretej strane – prevádzkovateľovi platobnej brány. Čiastka bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného online kurzu/tréningu.

3. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri online nákupe

Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy sa vzťahuje len na spotrebiteľské zmluvy uzatvorené medzi obchodníkom a spotrebiteľom. 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  UZAVRETEJ NA DIAĽKU

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa pripísania kúpnej ceny za produkt na náš bankový účet.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: grevicka@tricio.sk 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, jeho použitie však nie je povinné.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Priame náklady na vrátenie služby znášate Vy.

Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty produktu v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti produktu.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa pri spracúvaní osobných údajov riadi Zákonom č. 18/2018 Z.z. o  ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona.

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na web-stránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Dohľad vykonáva SOI: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, adresa : Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel. č. : 02/58 27 21 72, mail: ba@soi.sk.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov :

·         Podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov účinného od 1.1.2016 sú orgánmi alternatívneho riešenia sporov zo zákona Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.

·         Spotrebiteľ má právo podať obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil iné práva spotrebiteľa.

·         Obchodník informuje spotrebiteľa na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník odpovedal zamietavo na žiadosť.

·         Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

·         Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

·         Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

·         K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Ak ide o spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, spotrebiteľ môže už v návrhu uviesť svoj súhlas so zabezpečením vyjadrenia odborne spôsobilej osoby.

·         Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, ak pravidlá alternatívneho riešenia sporov subjektu alternatívneho riešenia sporov neustanovujú inak. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť  formulár, ktorého vzor je dostupný na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky  https://revicka.sk a tvojkurz.sk, milenkyzien.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.

4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01. 07. 2024

Tricio Literary & Holiday Company, s. r. o 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

(Vyplňte a zašlite tento formulár, len ak si želáte odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka.)

– Komu: 

Tricio Literary & Holiday Company, s. r. o., Hlavná 141, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 35841851, DIČ: 2020202756, IČ DPH : SK2020202756,, email: revickag@gmail.com  

– Týmto oznamujem/oznamujeme* , že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o dodaní alebo poskytnutí

tohto produktu: …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia*  …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*  …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*  …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*  (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

*   Nehodiace sa prečiarknite.

Comments are closed.

  • Chcete mať so mnou aktívnejší kontakt?


    Chcete mať so mnou aktívnejší kontakt?